Om oss

Ännu miljövänligare med hydrokultur

Luwasa Greenstyling är miljödiplomerade av göteborgsregionen och är miljöanpassade enligt fastställda krav inom bl.a. kemikalieanvändning, transporter, källsortering, energisparande och produktval.

Miljöpolicy

Vi erbjuder våra kunder växtplanteringar med skötsel och växtgaranti. Växter bidrar till förbättrad och friskare inomhusmiljö, såsom ökad luftfuktighet och minskad koldioxidnivå. Växter i hydrokultur minskar också risken för allergier.

Genom att endast arbeta med hydrokulturväxter bidrar vi direkt till miljöförbättring då denna teknik har fördelar gentemot traditionell odling; den kräver ungefär 50% mindre odlingsutrymme, 10% mindre vatten samt 60% mindre gödningsmedel och bekämpningsmedel i livscykeln.

Våra produkter och tjänster skall medverka till en hållbar utveckling av miljön genom att vi väljer miljövänliga material och arbetsmetoder.

Vi strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.

Vi ser kontinuerligt över vår logistik och samordnar transporter till det yttersta.

Vi arbetar för ständiga miljöförbättringar i vårt dagliga arbete och ser till att följa gällande miljölagstiftning med hänsyn till mänskliga rättigheter där affärsmässighet, konkurrens, objektivitet, likabehandling och god etik utgör grunderna.

Miljöpolicyn är väl förankrad hos ledning och medarbetare och utgör grunden för företagets miljömål.

2020-11-18

Kvalitetspolicy

Luwasa Greenstyling har arbetat med växtinredning och växtservice i innemiljöer sedan 1968. En av våra grundpelare är att alltid ta ett stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser. Vi vill alltid möta kunders behov av väl fungerande växter som också med hjälp av vår växtservice håller över tid. Om prydnadsvärdet är borta i växten trots vår skötsel så skall detta rättas till omgående utan att kunden hunnit reagera och ringa oss. Det är grunden i vår vision kring kvalitet. Alla som arbetar i Luwasa Greenstyling och har ett ansvar i att följa principerna nedan och integrera kvalitet i allt vi gör.

Våra grundvärderingar är viktiga för oss på Luwasa Greenstyling för att upprätthålla den kvaliteten vi utlovar. Vi har gemensamt tagit fram våra värdeord som vi arbetar kontinuerligt med i det dagliga arbetet.

Respekt

Vi håller det vi lovar och kan fixa det mesta som kunden önskar. Vi ger tydliga offerter och återkopplar till kund med resultat och feedback. Vi för en öppen dialog med våra kunder genom telefonsamtal, besök och nyhetsbrev.

Yrkesstolthet

Vi vet vad vi gör och vi har ett yrkeskunnande som våra kunder känner av. Vi sköter våra växter med specialistkunskap, vi vattnar inte bara. Vi möter kunden och följer upp.

Glädje

Genom att vara ett framstegsföretag med koll på nyheter, teknik och design och genom att visa att vi brinner för vårt yrke får kunden en känsla av att vi levererar med lekfullhet. Nöjda kunder ger oss glädje och energi. Och våra kunder vågar leka lite mer med färger och gå utanför ramarna.

Nyfikenhet

Vi är lyhörda och intresserade av våra kunder och deras önskemål. Vi har en vilja att förändra och förbättra hela tiden – för allas bästa.

Vi vill också:

  • vara kundens första val, våra kunders behov är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.
  • Vi sätter kunden i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven. Vi anpassar vår leverans så att vi och vår produkt möter dessa behov på kort och lång sikt. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.
  • Vi har utmanande mål och driver ständig förbättring. Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i vår leverans. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta kunders föränderliga behov.
  • Vi har hög kompetens. Vi har den kompetens som krävs för att möta kunders och samhällets behov och nå våra mål. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.
  • Vi tar ansvar. Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett helhetsansvar för vår leverans. Därför ställer vi höga krav på oss själva och på våra leverantörer, underentreprenörer, kunder och andra samarbetspartners. Dessa principer ansluter till Luwasa Greenstylings övriga policyer och värderingar.

Det är genom att hela tiden utveckla oss, våra arbetssätt, erbjudanden och relationer som vi blir en förebild inom vår bransch.

VD, Peter Lind

2020-11-18